MU-HANOI.VN THIÊN GI?I ANH HÙNG

Go down

MU-HANOI.VN THIÊN GI?I ANH HÙNG

Bài gửi  chipheo on Wed Nov 17, 2010 2:19 pm

MU-HANOI.VN THIÊN GI?I ANH HÙNG
Mu Hà N?i

( http://mu-hanoi.vn )

TRANG CH? ||DI?N ÐÀN || DOWNLOAD || QU?N LÝ TÀI KHO?N


Noi h?i t? c?a nh?ng chi?n binh hàng d?u

OPEN BETA ngày 30 tháng 11 nam 2010
INTRO MU-HANOI (VIDEO CLIP V? MU-HANOI)


Event Chiêu M? Nhân Tài – Hùng Bá L?c Ð?a
Khác v?i nhi?u Mu lúc open beta s? “th? gà nhà ra dua top” d? l?y ph?n thu?ng, Mu Hà N?i không bao gi? làm di?u dó – Thay vào dua top class Mu Hà N?i s? ti?n hành dua top bang h?i – Trao thu?ng ti?n m?t cho ch? guild d? anh em có di?u ki?n di off, giao luu v?i nhau.

N?i dung event: B?t d?u t? ngày open, anh em nào có kh? nang lãnh d?o hãy l?p guild và tuy?n anh em b?n bè, các pro cùng dua top.

Th?i gian di?n ra event: 1 tháng k? t? ngày Open beta.

B?t d?u t? gi? open s? b?t d?u event – Sau m?t tháng s? t?ng k?t xem nh?ng guild nào có s? l?n reset nhi?u s? du?c thu?ng.

Giá tr? gi?i thu?ng

Gi?i thu?ng s? chuy?n tr?c ti?p qua tài kho?n ATM cho ch? guild.

Guild có s? thành viên reset nhi?u nh?t: 3.000.000 vnd
Guild có s? thành viên reset nhi?u th? hai: 2.000.000 vnd
Guild có s? thành viên reset nhi?u th? ba: 1.500.000 vnd

S? ki?n này có r?t nhi?u ý nghia cho anh em vì khi l?p guild dua top nh?n gi?i thu?ng anh em s? quen bi?t nhau nhi?u, chat, nói chuy?n vui v? v?i nhau, cùng nhau tham gia các ho?t d?ng san boss san kundun …và d?c bi?t có l?i cho nh?ng b?n tham gia Close Beta s? có co h?i giao luu và làm quen v?i nh?ng anh em trong game s?m hon ngu?i không tham gia.

S? ki?n này dòi h?i các ch? guild th? hi?n du?c tài lãnh d?o và tình c?m c?a mình v?i anh em – giúp d? kéo lever, d? d?c – nh?ng ngu?i xu?t s?c, s?ng h?t mình vì anh em m?i làm du?c ch? guild m?nh.
Tránh du?c tình tr?ng các top ? cùng m?t guild vì các top ai cung m?nh, ai cung mu?n làm ch?.

Ð?c bi?t tránh du?c tình tr?ng th? gà nhà ra dua top nh?n thu?ng nhu các mu khác.
S? ki?n này s? d?y m?nh tình doàn k?t c?a các anh em. Anh em du?c giao luu k?t b?n dua top nh?n gi?i thu?ng di off, party, có thêm nhi?u ni?m vui m?i.
Ð?i v?i top các class s? có ph?n thu?ng b?ng GcoinTop1 các class 500.000 Gcoin 1 lông chim c?p 3, 1 ng?n l?a condor

Top2 các class 300.000 Gcoin 1 lông chim c?p 3, 1 ng?n l?a condor

Top3 các class 200.000 Gcoin 1 lông chim c?p 3, 1 ng?n l?a condorHÃY TR? L?I VÙNG Ð?T ANH HÙNG MU-HANOI
L?i M? Ð?u:
Mu online là 1 trong nh?ng game online lâu d?i nh?t t?i Vi?t Nam . Tr?i qua bao thang tr?m , bi?n c? cung nhu s? c?nh tranh c?a r?t nhi?u game m?i nhung Mu v?n luôn t? rõ dc giá tr? c?a mình là 1 trong nh?ng game hàng d?u. V?i mong mu?n làm s?ng l?i th?i k? hoàng kim c?a Game Mu cách dây 8 nam . Mu-HàN?i s? mang t?i cho b?n 1 phiên b?n hoàn thiên , m?t sân choi thú v? và nh?ng khám phá m?i l? cho t?t c? game th? MuOnline. Cùng v?i s? giúp d? nhi?t tình c?a BQT.

B?n thích th? hi?n mình?!
B?n c?n m?t sân choi vui v? sau nh?ng gi? h?c t?p và làm vi?c cang th?ng, b?n c?n m?t môi tru?ng vui v? d? giao luu và k?t b?n. Không phân bi?t nam n?, tu?i tác, h?c sinh sinh viên hay ngu?i dã di làm, có gia dình.

Hãy d?n v?i

MU-HANOI.VN


  • Thông tin Server :

·Website :http://mu-hanoi.vn
·WebHome : http://thiengioi.mu-hanoi.vn
·Forum : http://diendan.mu-hanoi.vn
·Website Tài Kho?n :http://id.mu-hanoi.vn
·Version: Season 5 Episode 5 (Blue Client)
·Exp : 100%
·Drop : 50%
·Ðu?ng truy?n : 1GBs
·Data Center : Vi?t Nam ( VDC )
·Anti Hack : ICM Protect 6.01 pro by bongma_2x
·Code Wed : I Web N.M.H by nmhonlineyb
·Game Sever : SCF by Tomatoes
·Config Sever :

MUHN team by Admin, Zaomin & GameMaster
- MU Online – Game online d?u tiên t?i Vi?t Nam trong 8 nam qua, MU-HANOI v?i nh?ng tính nang khác l? và k? bí dành riêng cho b?n và b?n.
- MU-HANOI v?i r?t nhi?u tính nang h?p d?n và không ch? là cày Reset và cày Reset mà MU-HANOI s? có nhung ch?c nang d?c dáo h?p d?n

Ðôi chút v? ch?c nang website
1.Ch?c nang Su Ð? : H? th?ng Su - Ð? là 1 ch?c nang m?i du?c phát tri?n trong phiên b?n MU Game Th? VN M?i Season 5. Ch?c nang này s? dem l?i cho các b?n m?i 1 tài kho?n s? du?c quy?n s? h?u duy nh?t 1 Ð? T?. 1 Ð? t? c?a b?n có m?i thu?c tính gi?ng ý h?t nhu 1 Nhân V?t trong game (có tên, skill, có mana, life, level, max level, ....) B?n d?n d? t? b?n di luy?n, tang s?c m?nh, level .... choi nhu 1 NV bình thu?ng. Khi PK v?i NV ho?c quái, Ð? t? c?a b?n s?n sàng "li?u ch?t" xong vào b?o v? Su Ph? ( chi ti?t v? ch?c nang này s? có hu?ng d?n c? th? t?i ph?n thông báo và di?n dàn )
2.Thiên Th?n –Ác Qu?: là 1 ch?c nang hoàn toàn m?i v?i 2 b?ng x?p h?ng khác nhau cho 2 phe. Ð?c bi?t khi 2 phe pk s? ko b? bi?n thành qu?.
3.?y Thác Online : dành cho nh?ng ngu?i ko có nhi?u th?i gian c?y nhung v?n có th? theo kip dc top.
4.Nhi?m V? Dã T?u: Gi?ng nhu Võ Lâm Truy?n K? nhung v?i MU Game Th? VN M?i thì hoi khác m?t chút dó là b?n lên website nh?n nhi?m v? và vào vào Game d? v?a luy?n Level v?a nh?t nhung món d? mà th?y tu Dã T?u Yêu c?u b?n nh?t, khi dã nh?t d? yêu c?u c?a dã t?u thì b?n hãy thoát Game ra website tr? nhi?m d? nh?n du?c nhung ph?n thu?ng s?ng dáng v?i công s?c b?n b? ra nhu : Ði?m master level, Ði?m Phúc Duyên, Point Vinh Vi?n...
5.Máy quay chaos Online:Chúng tôi dã choi qua r?t nhi?u MU, MU Vi?t Nam có MU nu?c ngoài có, cho nên chúng tôi hi?u du?c tâm lý khi ki?m du?c món d? ung ý mu?n Ép lên +10, +11, +12, +13, +14, +15 nhung n?u Ép trong Game X?t s? m?t tr?ng món d? và chúng tôi dã làm ra ch?c nang Ép d? Online trên web n?u x?t b?n s? không m?t d? nhung m?t nguyên v?t li?u ( yên tâm t? l? thành công khi ép trên website s? cao hon trong game )
6.Ép cánh c?p I, II, III Online: Chúng tôi bi?t r?ng ki?m du?c m?t món d? trong game không ph?i là r? cho nên BQT dã bi?t ch?c nang này giúp các b?n có th? quay du?c nhung Cánh theo ý mình v?i t? l? thành công r?t cao ( Mà n?u có x?t thì các món d? quý giá v?n còn ch? m?t nguyên v?t li?u nhu Chaos, Ng?c , ....
7.B?o v? d? : Khi b?n cho ai dó mu?n ID mà trong ID dó có nhung món d? r?t quý v?t ch?c nang này s? giúp b?n v?n d? này. Khi s? d?ng ch?c nang này b?n yên tâm v? v?n d? nhu : b? bán Shop, giao d?ch m?t, dua lên ch? ....
8.Unlock Key: B?n không mu?n cho ai dó dang nh?p b?ng nick c?a b?n trên website thì ch?c nang này s? giúp b?n làm di?u dó


M?t s? tính nang m?i, h?p d?n t?i MU-HANOI Season5:

Tính nang Server :
+ New Event :
- Season 5 Event : Swamp of Peace Event,ImperialGuardian Event, DoubleGoer Event, ...
- Custom Event : BlueEvent, BossAttack, GreenEvent, XMasEvent, SkyEvent, HappyHourEvent, HitAndUpEvent, ...
- Common Event : H?n Nguyên Lâu, Huy?t Lâu, Qu?ng Tru?ng Qu?, Tháp Tinh Luy?n, Pháo Ðài Sói, Công Thành Chi?n, B?ch Long Ði?n, Raklion Event, Boss Hoàng Kim, Binh Ðoàn Phù Th?y, ...
- GM Event : Ð?i Chi?n H?n Nguyên Lâu, Ð?i Chi?n Binh Ðoàn Phù Th?y, S? M?nh Anh Hùng, Con Ðu?ng Máu, X? S? Th? Ðô, Gi?i C?u Công Chúa, Theo Dòng S? Vi?t, Ð?u Tru?ng Vulcanus, Truy Tìm Sát Th?, Bóng Ðá LEAGUE, Ðua Sói Tinh, Ðua Ng?a, Boi L?i ...
+ New Item :

- Mini Wing : Cánh c?p 1 nh? deo t? c?p d? 1.
- Set Item +14, +15 : M?nh m? và hi?u ?ng d?p m?t.
- Exc Ancient Item : Món d? th?n kh?m dòng Exc.
- Season 5 Pets : Skeleton và Unicorn
- Kalima Ticket : Vé tham gia Kalima 10 l?n
- Ng?c t? l? : Tang 1% kh? nang nâng c?p d? thành công
- Bùa k?t h?p Chaos : Gi? cho v?t ph?m không b? m?t khi k?t h?p th?t b?i
- Th? bài Chaos, th? bài may m?n, th? bài Vàng : Ð?i v?t ph?m t?i NPC (132,162) Lorencia
- Các v?t ph?m khác : Bùa h?i sinh, bùa b?o h?, bùa may m?n, bùa tang Exp, ...

+ New System :

- Ði?m kinh nghi?m : s? du?c chia theo s? l?n Reset c?a các b?n
- TradeMix (Lucky Coin) : Ð?i nguyên li?u l?y wing 3.

- Botpet : H? th?ng su d?
- Ð?u Tru?ng Vulcanus : Quy?t d?u t?i Vulcanus, khi chi?n th?ng s? du?c x20% Exp + Drop.
- PVP Gens : Cu?c chi?n gi?a 2 gia t?c
- Marry System : H? th?ng cu?i h?i tang 10% Exp.
- MossMerchant : H? th?ng Gameble, mua Item random = Zen.
- AutoExp : T? d?ng tang Exp t?i t?t c? các Map khi d?ng trong làng.
- PartyExp : H? th?ng t?o nhóm phân chia kinh nghi?m.
- Mini Map : B?n d? thu nh?, nh?n nút Tab d? xem.
+ New Map & Monster :

- Lorencia Market : Th? tru?ng giao d?ch buôn bán.
- B?n d? m? r?ng và quái v?t m?i : Aida, Kanturu, Swamp of Peace, Raklion.
- Spot Monster : Bãi quái v?t du?c phân b? h?p lý và d?y d? các b?n d?.
Ð?c bi?t ch?c nang Su Ð? trong Game
  • H? th?ng Su - Ð?: là 1 ch?c nang m?i du?c phát tri?n trong phiên b?n MU-HANOI Season 5 - Ch?c nang mà r?t ít ngu?i làm Mu t?i vi?t nam có du?c, t?i MU-HANOI các b?n s? du?c thu?ng thuc nó v?i full ch?c nang t? website cung nhu trong Game . Ch?c nang này s? dem l?i cho các b?n m?i 1 tài kho?n s? du?c quy?n s? h?u duy nh?t 1 Ð? T?.
  • 1 Ð? t? c?a b?n có m?i thu?c tính gi?ng ý h?t nhu 1 Nhân V?t trong game (có tên, skill, có mana, life, level, max level, ....) B?n d?n d? t? b?n di luy?n, tang s?c m?nh, level .... choi nhu 1 NV bình thu?ng.
  • Khi PK v?i NV ho?c quái, Ð? t? c?a b?n s?n sàng "li?u ch?t" xong vào b?o v? Su Ph?
  • Ð? bi?t thêm chi ti?t b?n có th? vào ngay trang ch? c?a chúng tôi d? bi?t thêm nhi?u thông tin chi ti?t cung nhu giao di?n website hoàn toàn tuy?t v?i, s? qu?n lý r?t t?t c?a Admin, ch?ng Hack ...


Thông tin máy ch? :
Ðu?c Support b?i Cty SSN (sieuthimaychu.vn) n?i chuyên cung c?p máy ch? cho các công ty game hàng d?u Vi?t Nam nhu VTC, VinaGames, FPT……v?i c?u hình c?c kh?ng :Tính nang Server :
+ New Event :
- Season 5 Event : Swamp of Peace Event,ImperialGuardian Event, DoubleGoer Event, ...
- Custom Event : BlueEvent, BossAttack, GreenEvent, XMasEvent, SkyEvent, HappyHourEvent, HitAndUpEvent, ...
- Common Event : H?n Nguyên Lâu, Huy?t Lâu, Qu?ng Tru?ng Qu?, Tháp Tinh Luy?n, Pháo Ðài Sói, Công Thành Chi?n, B?ch Long Ði?n, Raklion Event, Boss Hoàng Kim, Binh Ðoàn Phù Th?y, ...
- GM Event : Ð?i Chi?n H?n Nguyên Lâu, Ð?i Chi?n Binh Ðoàn Phù Th?y, S? M?nh Anh Hùng, Con Ðu?ng Máu, X? S? Th? Ðô, Gi?i C?u Công Chúa, Theo Dòng S? Vi?t, Ð?u Tru?ng Vulcanus, Truy Tìm Sát Th?, Bóng Ðá LEAGUE, Ðua Sói Tinh, Ðua Ng?a, Boi L?i ...
+ New Item :

- Mini Wing : Cánh c?p 1 nh? deo t? c?p d? 1.
- Set Item +14, +15 : M?nh m? và hi?u ?ng d?p m?t.
- Exc Ancient Item : Món d? th?n kh?m dòng Exc.
- Season 5 Pets : Skeleton và Unicorn
- Kalima Ticket : Vé tham gia Kalima 10 l?n
- Ng?c t? l? : Tang 1% kh? nang nâng c?p d? thành công
- Bùa k?t h?p Chaos : Gi? cho v?t ph?m không b? m?t khi k?t h?p th?t b?i
- Th? bài Chaos, th? bài may m?n, th? bài Vàng : Ð?i v?t ph?m t?i NPC (132,162) Lorencia
- Các v?t ph?m khác : Bùa h?i sinh, bùa b?o h?, bùa may m?n, bùa tang Exp, ...

+ New System :

- Ði?m kinh nghi?m : s? du?c chia theo s? l?n Reset c?a các b?n
- TradeMix (Lucky Coin) : Ð?i nguyên li?u l?y wing 3.

- Botpet : H? th?ng su d?
- Ð?u Tru?ng Vulcanus : Quy?t d?u t?i Vulcanus, khi chi?n th?ng s? du?c x20% Exp + Drop.
- PVP Gens : Cu?c chi?n gi?a 2 gia t?c
- Marry System : H? th?ng cu?i h?i tang 10% Exp.
- MossMerchant : H? th?ng Gameble, mua Item random = Zen.
- AutoExp : T? d?ng tang Exp t?i t?t c? các Map khi d?ng trong làng.
- PartyExp : H? th?ng t?o nhóm phân chia kinh nghi?m.
- Mini Map : B?n d? thu nh?, nh?n nút Tab d? xem.
+ New Map & Monster :

- Lorencia Market : Th? tru?ng giao d?ch buôn bán.
- B?n d? m? r?ng và quái v?t m?i : Aida, Kanturu, Swamp of Peace, Raklion.
- Spot Monster : Bãi quái v?t du?c phân b? h?p lý và d?y d? các b?n d?.
Ði?u mu?n nói :
- Ð?m b?o s? công b?ng cho t?t c? ngu?i choi.
- Chúng tôi không can thi?p vào Game tr? nh?ng tru?ng h?p nhu: T? Ch?c Event , Hack ,Dupe...
- Chúng tôi làm theo t?ng b? ph?n riêng bi?t: b? ph?n k? thu?t, b? ph?n s? ki?n…
- Chúng tôi không Tham gia vào trò choi.
MU Hà N?i Season 5 Episode 5, h?a h?n s? mang nhi?u di?u thú v? và h?p d?n t?i nh?ng chi?n binh Mu Vi?t Nam.
M?T S? HÌNH ?NH V? MÁY CH? MU-HANOI.VN
chipheo
Mới nhập học
Mới nhập học

Posts : 2
Join date : 17/11/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết